Clicksee Design Portfolio: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่สำหรับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โดยออกแบบให้ได้มาตรฐานเว็บไซต์องค์กรของรัฐและ W3C โดย ผูกเข้ากับระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์กรของรัฐ และมีระบบหลังบ้านในการจัดการเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของสถาบัน ในการอัพเดท

Development Period: Q4 2021 - Q1 2022

Visit Site