Clicksee Design Portfolio: Ecolab

Ecolab

Ecolab ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน น้ำ สุขอนามัยและพลังงานระดับโลก บริการครอบคลุมการส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับลูกค้ากว่า 170 ประเทศทั่วโลก

Ecolab Thailand ดำเนินงานโดยฝ่าย HR ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้พื้นฐานของพนักงาน ที่จะช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ จึงมอบหมายให้ ClickseeDesign ดำเนินการจัดทำระบบ Online e-Training เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียนที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดระดับความเข้าใจของบทเรียน อีกทั้งระบบยังสามารถเก็บคำแนนของการทำแบบทดสอบเพื่อนำมาขึ้น Top 5 charts ได้อีกด้วย

โดยเป้าหมายหลักของระบบ คือ มีระบบหลังบ้านสำหรับสร้างบทเรียนและสร้างแบบทดสอบที่ใช้งานง่าย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้พนักงานทุกคน สามารถใช้งานเว็บไซต์ผ่าน Smartphone ได้ อีกทั้ง การเข้าใช้งาน ต้องรองรับการ Login ผ่านระบบ OKTA ซึ่งเป็น Single sign-on เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถใช้ Password เดียวกับที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ต้องจดจำข้อมูลมากขึ้น

Development Period: Q2 of 2017

Visit Site